Маркетинг

  • Рекламен простор на УРБАН
  1. Позиција нулта (на почетната страна) 2.500 ден месечно
  2. Рекламен простор вертикално позиција 1 десно 6.000 ден
  3. Рекламен простор вертикално позиција 2 лево 4.000 ден

Маркетинг контакт
Email: urbanmedia.mk@gmail.com
Телефон: 079-295-158